Quản lý hàng tồn kho RFID trực tuyến

Theo dõi hàng tồn kho là lưu trữ hồ sơ cụ thể theo sản phẩm. Điều này có nghĩa là thu thập và duy trì hồ sơ để theo dõi sự di chuyển của sản phẩm từ điểm nhận trong tổ chức của bạn đến điểm giao hàng.

Bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc đề nghị?

Đăng ký tài khoản mới

Theo dõi hàng tồn kho sản phẩm RFID RFID Handheld Reader (Type-C)

Quên mật khẩu